สวัสดีค่ะ เนื่องจากเคยยื่นคำร้องขอวีซ่าติดตามคู่สมรสอังกฤษด้วยตัวเองเมื่อปี 2016 (case จดทะเบียนสมรสที่ไทย, สามีทำงานประจำ, ยังไม่เคยแต่งงาน และยังไม่มีบุตร) จึงทำการสรุปเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงตามข้อมูลในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมเอกสารคร่าวๆ ดังนี้ค่ะ

1. ดูข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมอย่างละเอียด (Information you must provide) https://www.gov.uk/uk-family-visa/provide-information

2. ตัวอย่างการเตรียมเอกสารของเจ้าของ Blog

 • เอกสารที่เป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารที่เป็นสำเนา ต้องเซ็นรับรองเอกสารถูกต้อง ทั้งเอกสารของผู้ยื่นและสามี
 • เอกสารที่สำเนาควรมีขนาด A4

2.1 เอกสารของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า – Applicant (ภรรยา)

1) English Knowledge ผลทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS Life Skills อย่างน้อยระดับ A1 ตัวจริง (ผลทดสอบมีอายุ 2 ปี)

2) Tuberculosis certificate ผลการตรวจปอด ตัวจริง และสำเนา (ผลทดสอบมีอายุ 6 เดือน)

3) Personal Documents

 • พาสปอร์ต ตัวจริง ทั้งเล่มปัจจุบัน (แนะนำควรมีอายุมากกว่า 1 ปี เผื่อเวลารอการพิจารณาและตอนเดินทาง) และเล่มเก่าทั้งหมด
 • สำเนาหน้าพาสปอร์ตทั้งหมด และหน้าที่มีวีซ่าหรือประทับตราการเดินทางไปต่างประเทศ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง และฉบับแปล แต่ไม่ต้องรับรองโดยกรมการกงสุล
 • กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล ต้องยื่นเอกสารใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ- สกุล และฉบับแปล แต่ไม่ต้องรับรองโดยกรมการกงสุล
 • กรณีมีบุตรติดตาม ต้องแสดงให้เห็นความจำเป็นว่าทำไมบุตรต้องมาอยู่กับเรา ดูการเตรียมเอกสาร หัวข้อ Children ที่ https://www.gov.uk/uk-family-visa/provide-information

4) Cover Letter

 • แนะนำตัว สรุปใจความสำคัญ เช่น แต่งงานเมื่อไร เหตุผลที่ดำเนินการขอวีซ่า เป็นต้น
 • กรณีเคยถูกปฏิเสธวีซ่าแล้วไม่อุทธรณ์ แต่ทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ควรอธิบายว่าเหตุใดจึงไม่ทำการอุทธรณ์

2.2 เอกสารแสดงความสัมพันธ์ (Proof of relationship)

 • ต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ดำเนินมาไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องเคยพบเจอตัวกันจริงๆ
 • ทะเบียนสมรส คร. 2 คร. 3 ตัวจริง และสำเนา
 • ทะเบียนสมรส คร. 2 คร. 3 ฉบับแปล ที่ได้รับการรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล (แจ้งวัฒนะ) แล้ว ทั้งตัวจริง และสำเนา
 • ตัวอย่างภาพถ่ายแสดงความสัมพันธ์ เช่น งานสมรส ภาพถ่ายในโอกาสต่างๆ (แนะนำควรเป็นภาพที่มีเพื่อนหรือญาติอยู่ด้วย) ควรระบุช่วงเวลา (timeline) ของภาพด้วย
 • กรณีที่เคยหย่าหรือคู่สมรสเสียชีวิต ต้องยื่นเอกสารรับรองการหย่า Divorce Certificate หรือ Death Certificate ด้วย ทั้งของสามีและภรรยา
 • ประวัติการสนทนาผ่าน อีเมล, LINE, Facebook, Skype เป็นต้น (กรณีที่มี Chat Log จำนวนมาก สามารถเลือกพิมพ์ออกมาเฉพาะบางวันของแต่ละเดือนก็ได้)
 • บิลค่าโทรศัพท์ที่ติดต่อกัน, หลักฐานการโอนเงินส่วนตัวให้กัน, การ์ดอวยพรต่างๆ เป็นต้น

2.3 เอกสารของ Sponsor/Partner’s details (สามี)

1) Personal Documents

 • สำเนาหน้าพาสปอร์ต และหน้าที่มีวีซ่าหรือประทับตราการเดินทางไปต่างประเทศ
 • สำเนาใบเกิด
 • สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)

2) Accommodation details

 • ที่อยู่อาศัย กรณีบ้านของตนเอง – Land Registry documents/ กรณีผ่อนบ้าน – Mortgage Statements / กรณีเช่าบ้าน – สัญญาเช่า /หรืออื่นๆ ที่แสดงการครอบครองอย่างถูกกฎหมาย
 • ที่อยู่อาศัย กรณีอยู่ร่วมกับผู้อื่น ต้องมีจดหมายยินยอมจากเจ้าของหรือผู้เช่าหลัก และมีสภาพเหมาะสมที่จะมีผู้พักอาศัยเพิ่ม
 • Council Tax Statements
 • Utilities bills บิลค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส) ตัวจริง ฉบับล่าสุด
 • สำเนากรมธรรม์ประกันชีวิต หรือ ประกันภัยต่างๆ (ถ้ามี)

3) Cover letter

 • แนะนำตัว สรุปใจความสำคัญ เช่น แต่งงานเมื่อไร เหตุผลที่ดำเนินการขอวีซ่า เป็นต้น
 • กรณีเคยถูกปฏิเสธวีซ่าแล้วไม่อุทธรณ์ แต่ทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ควรอธิบายว่าเหตุใดจึงไม่ทำการอุทธรณ์

2.4 เอกสารรายได้ของสามี (Proof of your partner’s income)

1) Financial Requirement

 • เนื่องจากเกณฑ์กำหนดว่าเป็นรายได้ที่เกิดจากประเทศอังกฤษเท่านั้น ข้อมูลการเงินที่ใช้ในการยื่นวีซ่าฯ จึงให้ความสำคัญกับข้อมูลรายได้ของสามีเป็นหลัก
 • ต้องทำงานในประเทศอังกฤษและได้รับค่าจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ดูเกณฑ์รายได้อย่างละเอียด https://www.gov.uk/uk-family-visa/proof-income
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายได้ประเภทต่างๆ (Appendix FM 1.7: financial requirement) https://www.gov.uk/government/publications/chapter-8-appendix-fm-family-members

2) Minimum Income Requirement

 • ต้องมีรายได้ก่อนหักภาษีและ National Insurance ไม่น้อยกว่า £18,600 ต่อปี (£1,550 ต่อเดือน)
 • กรณีภรรยายื่นวีซ่าฯ พร้อมลูกติด สามีต้องมีรายได้ฯ ต่อปี ดังนี้
  • คนแรก               £18,600 + £3,800 = £22,400
  • คนที่สอง            £18,600 + £3,800 + £2,400 = £24,800
  • คนต่อๆ ไป         เพิ่มรายได้ฯ อีก คนล่ะ £2,400

3)  Financial Support Documents

 • เอกสารการเงินทั้งหมดต้องยื่นตัวจริง และต้องแสดงให้เห็นว่า 6 เดือนล่าสุดก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่านั้นสามีมีรายได้ผ่านเกณฑ์ Minimum Income Requirement ที่กำหนด
 • หนังสือรับรองการทำงาน ตัวจริง โดยต้องมีหัวจดหมายบริษัท วันที่ออกเอกสาร วันที่เริ่มงาน ตำแหน่ง เงินเดือนและประเภทสัญญาจ้าง เช่น Permanent, Temporary หรือ Fixed term และมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจอนุมัติเอกสาร (เช่น ฝ่าย HR เป็นต้น)
 • P60 ตัวจริง (จะได้รับประมาณเดือนเมษายนของทุกปี)
 • Payslips ตัวจริง อย่างน้อย 6 เดือนล่าสุด กรณีปริ้นออนไลน์ ให้ฝ่าย HR ประทับตราเซ็นรับรอง และ/หรือ ออกเอกสารรับรอง Payslips ดังกล่าว
 • Bank Statements ตัวจริง อย่างน้อย 6 เดือนล่าสุด กรณีปริ้นท์จาก online banking ให้นำไปให้สาขาประทับตราธนาคารทุกหน้า

3. ดูประมาณการค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง https://alittledesk.wordpress.com/2019/09/11/uk-visa-fees-2020/

4. ดูขั้นตอนการยื่นวีซ่าจากประเทศไทย https://www.vfsglobal.co.uk/th/th/how-to-apply

สามารถติดตามเจ้าของ blog ได้ที่ https://www.youtube.com/c/GoodMoreNing

Thanks for your visit